Adóbevallás 2016 – információk és nyomtatvány

2016-ban a 2015. adóévben szerzett jövedelemről készítünk bevallást!

Bevallási nyilatkozat 1453ny pdf nyilatkozat

A NAV által készítendő bevallás.

Az a magánszemély aki az

 • az adóévben kizárólag adóelőleget megállapító munkáltatótól szerzett belföldön adóköteles jövedelmet, ide nem értve
  • a kamatjövedelmet,
  • osztalékból származó jövedelmet,
  • árfolyamnyereségből származó jövedelmet,
  • vállalkozásból kivont jövedelmet,
  • ingatlan bérbeadásából származó jövedelmet, ha annak összege az egymillió forintot meghaladja,
  • az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által a magánszemély javára jóváírt támogatói adományt;
 • tételes költségelszámolással költséget, költséghányadot – kivéve a 10 százalék költséghányadot – nem számol el, és az adóelőleg megállapítása során sem számolt el;
 • a jövedelemből adóalap-kedvezményt, az adóból adókedvezményt nem érvényesít, és az adóelőleg megállapítása során sem érvényesített;
 • az adójáról rendelkező önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatot, nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozatot, valamint nyugdíjbiztosítási nyilatkozatot nem ad;
 • más okból nem köteles adóhatósági közreműködés nélküli bevallást benyújtani;
 • a közterhek teljesítéséhez az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerinti közteherfizetésről jogszerűen tett nyilatkozatot az adóelőleget megállapító munkáltatónak;
 • egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerinti jogviszonyból származó jövedelmet szerzett;
 • a magánszemélyek egyes jövedelmeinek különadójáról szóló jogszabály hatálya alá tartozó bevételt szerzett.

Milyen nyomtatványon?

 • ha van munkáltatója, a nyilatkozat megtételekor: 15M30
 • ha nincs munkáltatója, a nyilatkozat megtételekor: 15NY31

Benyújtási határidő: 2016. február 1.

Bevallási nyilatkozat [Szja tv. 12/A. § (1)]

Ki választhatja:

Az a magánszemély aki az

 • az adóévben kizárólag adóelőleget megállapító munkáltatótól szerzett belföldön adóköteles jövedelmet, ide nem értve
  • a kamatjövedelmet,
  • az osztalékból származó jövedelmet,
  • az árfolyamnyereségből származó jövedelmet,
  • a vállalkozásból kivont jövedelmet,
  • az ingatlan bérbeadásból származó jövedelmet, ha annak összege az egymillió forintot meghaladja,
  • az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által a magánszemély javára jóváírt támogatói adományt;
 • tételes költségelszámolással költséget, költséghányadot – kivéve a 10 százalék költséghányadot – nem számol el, és az adóelőleg megállapítása során sem számolt el;
 • a jövedelemből adóalap-kedvezményt, az adóból adókedvezményt nem érvényesít, és az adóelőleg megállapítása során sem érvényesített;
 • az adójáról rendelkező önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatot, nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozatot, valamint nyugdíjbiztosítási nyilatkozatot nem ad;
 • más okból nem köteles adóhatósági közreműködés nélküli bevallást benyújtani.

Az a magánszemély is választhatja, aki az adóévben

 • a közterhek teljesítéséhez az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerinti közteherfizetésről jogszerűen tett nyilatkozatot az adóelőleget megállapító munkáltatónak,
 • egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerinti jogviszonyból származó jövedelmet szerzett,
 • a magánszemélyek egyes jövedelmeinek különadójáról szóló jogszabály hatálya alá tartozó bevételt szerzett.

Milyen nyomtatványon:

 • ha van munkáltatója a nyilatkozat megtételekor: 15M30
 • ha nincs munkáltatója a nyilatkozat megtételekor: 15NY31

Benyújtási határidő: 2016. január 31.

 

Munkáltatói adómegállapítás [Szja tv. 14.§]

Ki kérheti?

Az a magánszemély, aki 2015-ben

 • kizárólag az adó elszámolását vállaló munkáltatótól szerzett bevételt, amelyet a nyilatkozat hiányában önadózóként köteles lenne bevallani;
 • a munkáltatótól szerzett bevételét
  • az adóévben kizárólag egymást követően fennálló munkaviszonya alapján szerezte, és a korábbi munkáltatók által a munkaviszony megszűnéséről szóló igazolást átadja az adó elszámolását vállaló munkáltatónak;
  • a költségvetési szervek központosított illetmény-számfejtési körébe tartozó kifizető munkavállalójaként az adóévben kizárólag ugyanazon illetményszámfejtő helyhez tartozó kifizetőktől szerezte;
 • az adóévben – az előzőekben említett bevételek mellett – kizárólag adóköteles társadalombiztosítási, családtámogatási ellátás, önkéntes tartalékos katonai szolgálatot teljesítők illetménye, munkanélkülieket megillető ellátásként szerzett bevételt és az erről szóló, az adó elszámolásához szükséges igazolásokat átadja az adó elszámolását vállaló munkáltatónak.

Az a magánszemély is választhatja, aki az előző feltételeknek is megfelel és

 • adókedvezményt érvényesít, az adójáról önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatban, nyugdíjbiztosítási nyilatkozatban rendelkezik, feltéve, hogy az adókedvezményre jogosító igazolást, valamint a rendelkező nyilatkozatát az adó elszámolását vállaló munkáltatónak határidőben átadja, továbbá, ha az adójáról külön törvényben előírtak szerint rendelkezik;
 • a tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági őstermelő nemleges bevallási nyilatkozatát az adó elszámolását vállaló munkáltatónak átadja.

Ki nem kérheti?

Az a magánszemély, aki a felsorolt feltételek egyikének sem felel meg vagy

 • önadózóként kötelezett bevallás benyújtására;
 • a nyugdíjbiztosítási nyilatkozat megtételére külföldi biztosítóval megkötött nyugdíjbiztosítási szerződés alapján jogosult;
 • nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozat alapján adójának átutalásáról rendelkezik;
 • az adóévre a biztosítások kedvezménye miatt levont adó bevallására és megfizetésére köteles;
 • az adóévre az önkéntes kölcsönös egészségpénztári egyéni számláján lekötött összeg miatt levont, kiutalt adó bevallására és megfizetésére köteles;
 • nyugdíj-előtakarékossági számláról nem nyugdíj-szolgáltatásként felvett összeg vagy a nyugdíj-előtakarékossági számla tartós befektetési szerződéssel történő átalakítása miatt a kiutalt adó bevallására és megfizetésére köteles.

Milyen nyomtatványon? 15NY29

Kapcsolódó nyomtatvány: NY29CSK

Benyújtási határidő: 2016. január 31.

Egyszerűsített bevallás [Szja tv. 12. §]

(a NAV közreműködésével készülő bevallás) adóhatósági közreműködéssel készítendő bevallás

Ki kérheti?

Az a magánszemély, aki 2015-ben

 • ingatlan bérbeadásából (ide nem értve a termőföld haszonbérbeadását) szerzett adóköteles jövedelmet  oly módon, hogy az ingatlant kifizetőnek adta bérbe, és a kifizető levonta a bevételt terhelő adóelőleget,
 • kizárólag olyan bevallásköteles bevételt szerzett, amelyből kifizető, munkáltató adóelőleget (pl. kifizetőtől származó egyéb jövedelem), adót (pl. vállalkozásból kivont jövedelem) vont le, kivéve az, aki
  • ingó vagyontárgy átruházásából származó adóköteles jövedelmet szerzett,
  • ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó adóköteles jövedelmet szerzett,
 • nem volt egyéni vállalkozó, vagy egyéni vállalkozó volt, de tevékenységét az adóév egészében szüneteltette,
 • mezőgazdasági őstermelői tevékenységéből adóköteles bevételt nem szerzett, vagy mezőgazdasági őstermelői tevékenységével összefüggésben nemleges nyilatkozatot tesz, vagy bevétele nem haladta meg a 600 ezer forintot,
 • az összevont adóalapot képező jövedelméből adóalap-csökkentő családi kedvezményt, illetőleg családi járulékkedvezményt érvényesít,
 • az összevont adóalapot képező jövedelméből más adókedvezményt (személyi kedvezményt, lakáscélú hiteltörlesztés áthúzódó kedvezményét, tandíj, felnőttképzési díj címén igénybe vehető halasztott kedvezményt) kíván érvényesíteni az Szja törvényben meghatározott sorrendnek megfelelően,
 • rendelkezni kíván az adójáról nyugdíj-előtakarékossági és/vagy önkéntes kölcsönös biztosító pénztári számla javára és/vagy nyugdíjbiztosítási szerződés alapján biztosító pénzforgalmi számlája javára,
 • olyan bevételt szerzett, amelyre az Ekho törvény szerinti adózást választott, de kizárja az egyszerűsített bevallást, ha a magánszemély az Ekho törvény szerinti különadó fizetésére köteles, vagy a kifizetőt és az őt terhelő ekho megállapítását, bevallását, megfizetését a kifizetőtől átvállalta,
 • osztalékból származó bevételt szerzett, kivéve, ha a jóváhagyott osztalék adójával szemben az adóévet megelőzően felvett osztalékelőlegből levont adót számol el,
 • olyan bevételre tett szert, amely után a kifizető az egészségügyi hozzájárulás-fizetési kötelezettségét teljesítette, illetve amely bevétel után nem kell egészségügyi hozzájárulás előleget fizetnie,
 • egyszerűsített foglalkoztatásból származó adóköteles bevételt szerzett.

Ki nem kérheti?

Az, aki az adóévben a felsorolt feltételek egyikének sem felel meg, vagy

 • fizető-vendéglátó tevékenységre tételes átalányadózást választott
 • termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadásából származó, egymillió forintot meghaladó jövedelme után 14 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetésére köteles,
 • ellenőrzött tőkepiaci ügyletből, csereügyletből származó jövedelmet szerzett,
 • az adóelőleg-fizetésre vonatkozó szabályok szerint különbözeti-bírság fizetésére köteles,

a megszerzett bevételével összefüggésben a kifizetőnek, munkáltatónak tett adóelőleg-nyilatkozatban költség levonását kérte (ide nem értve az e törvény szerint igazolás nélkül elszámolható költség levonására vonatkozó nyilatkozatot),nem kifizetőtől származó vagy olyan bevételt szerzett, amellyel összefüggésben az adó megállapítására maga köteles,

 • nem kifizetőtől származó vagy olyan bevételt szerzett, amellyel összefüggésben az adóelőleg megállapítására negyedévente maga volt köteles,
 • a kifizető által megállapított adó módosítására az adóbevallásában jogosult,
 • olyan adóköteles bevételt szerzett, amelyből megállapított jövedelem külföldön (is) adóztatható, vagy amely a jövedelemszerzés helye szerint nem belföldről származott,
 • külföldi illetőségű magánszemély,
 • bevételére az Ekho tv. szerinti adózást választotta, és azzal összefüggésben az Ekho tv. szerinti különadót köteles fizetni, vagy a kifizetőt és az őt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás megállapítását, bevallását és megfizetését a kifizetőtől átvállalta,
 • olyan bevételt szerzett, amellyel összefüggésben előlegként egészségügyi hozzájárulást kellett fizetnie,
 • adóját az Szja törvény külön rendelkezése szerint adóbevallásában kell (lehet) megállapítani,
 • az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba teljesített befizetéshez kapcsolódóan adóalap-kedvezményt érvényesít,
 • a magánszemélynek az egyes jövedelmeit terhelő 75 százalékos mértékű különadót köteles fizetni.

Milyen nyomtatványon? 1553NY

Határidő: 2016. február 15.

Adónyilatkozat

Ki választhatja?

Adónyilatkozatot az tehet, aki 2015-ben

– belföldi illetőségű volt;

– kizárólag adóelőleget megállapító munkáltatótól, kifizetőtől szerzett jövedelmet vagy más kifizetők az adót hiánytalanul levonták;

– az adóelőleget megállapító munkáltató(k) által év közben levont adó, adóelőleg, és a ténylegesen fizetendő adó különbözete az adóévben az 1 000 forintot nem haladja meg;

– költséget (kivéve a 10% költséghányadot) az adóelőleg megállapításakor nem számolt el;

– nem volt egyéni vállalkozó, vagy az egyéni vállalkozói tevékenységét az adóév egészében szüneteltette;

– mezőgazdasági őstermelőként nem kötelezett adóbevallásra

– nem választotta fizető-vendéglátó tevékenységére a tételes átalányadózást;

– nem szerzett olyan jövedelmet, amely után az adót adóbevallásban kell megállapítania, így különösen nem szerzett ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó vagy ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelmet;

– nem szerzett olyan jövedelmet, amely után az egészségügyi hozzájárulást saját magának kell, kellett megfizetnie;

– a közterhek teljesítéséhez nem választotta az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerinti közteherfizetést;

– nem szerzett külföldön (is) adóztatható jövedelmet;

– nem kapott osztalékelőleget, továbbá a jóváhagyott osztalék adójával szemben a 2015 előtt felvett osztalékelőlegből levont adót nem számol el Ø

– az adójáról rendelkező önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatot, nyugdíjelőtakarékossági nyilatkozatot, valamint nyugdíjbiztosítási nyilatkozatot nem ad,

– az adóelőleg megállapításakor során az összevont adóalapjából családi kedvezményt – megosztás nélkül – (15M30-as igazolás 610. sora), az adóból súlyos fogyatékosság miatti adókedvezményt (15M30-as igazolás 49. sora)

· egyáltalán nem érvényesített vagy

· csak egy adóelőleget megállapító munkáltatónál érvényesített, vagy

· több adóelőleget megállapító munkáltatónál érvényesített, de ezekkel nem állt fent párhuzamosan munkaviszonya, és a korábbi munkaviszony megszűnésekor, a munkáltatójától kapott adatlapot a következő munkáltató számára átadta, aki azt figyelembe vette vagy

· úgy érvényesített, hogy annak összege megegyezett az adóelőleg levonásánál figyelembe vett összeggel.

Milyen nyomtatványon? 1553 ADÓNYILATKOZAT

Benyújtási határidő: 2016. május 20.

Bevallás

Kinek kell benyújtani?

Annak a magánszemélynek, aki az adóévben

 • egyéni vállalkozó volt, kivéve, ha az adóév egészében szüneteltette a vállalkozói tevékenységét;
 •  mezőgazdasági őstermelő volt, és e tevékenységéből adóköteles bevétele származott, kivéve, ha jövedelméről egyszerűsített bevallásban, munkáltatói elszámolásban nemleges nyilatkozatot adott vagy egyébként a bevételből nem kellett jövedelmet megállapítani;
 • fizető-vendéglátó tevékenységére tételes átalányadózást választott;
 • a megszerzett bármely bevételét terhelő adóelőleg megállapításakor a kifizetőnek (a munkáltatónak) tett nyilatkozatában költség levonását kérte, ide nem értve az e törvény szerint igazolás nélkül elszámolható költség levonására vonatkozó nyilatkozatot;
 • ellenőrzött tőkepiaci ügyletből, csereügyletből származó jövedelmet szerzett;
 • az adóelőleg-fizetésre vonatkozó szabályok szerint különbözeti-bírság fizetésére köteles;
 • nem kifizetőtől származó vagy egyébként olyan bevételt szerzett, amellyel összefüggésben az adó vagy az adóelőleg megállapítására maga köteles (ide nem értve az ingó vagyontárgy, ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó bevételt, ha a magánszemély egyszerűsített bevallásra ad nyilatkozatot);
 • a kifizető által megállapított adó módosítására az adóbevallásában jogosult;
 • olyan adóköteles bevétele volt, amely alapján a jövedelem külföldön (is) adóztatható vagy amely a jövedelemszerzés helye szerint nem belföldről származott;
 • nem belföldi illetőségű magánszemély;
 • a jóváhagyott osztalék adójával szemben az adóévet megelőzően felvett osztalékelőlegből levont adót számol el;
 • valamely bevételével összefüggésben az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szabályai szerint különadót köteles fizetni, vagy a kifizetőt és az őt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás megállapítását, bevallását és megfizetését a kifizetőtől átvállalta;
 • valamely bevételével összefüggésben egészségügyi hozzájárulásra előleg-fizetési kötelezettsége keletkezett;
 • adóját e törvény külön rendelkezése szerint adóbevallásában kell (lehet) megállapítani;

valamint ha nem tehet vagy nem tesz bevallási nyilatkozatot vagy egyszerűsített bevallásra, munkáltatói elszámolásra vonatkozó nyilatkozatot.

Milyen nyomtatványon? 1553

Kapcsolódó határidő:

 • egyéni vállalkozók, áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek: 2016. február 25.
 • magánszemélyek: 2016. május 20.

1553ADONYILATKOZAT_Kitoltesi_utmutato_20151019